قبولی ارشد آقای شهریار جهانمیر

   قبولی آقای شهریار جهانمیر  کارشناس آموزش بیمارستان دکتر کرمانشاهی در کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران 

جهانمیر  

در رشته برنامه ریزی الکترونیک در علوم پزشکی

معرفی کارمند نمونه

اکبری

آقای شهرام اکبری مسئول امور اداری بیمارستان دکتر کرمکانشاهی از طرف استانداری لوح تقدیرگرفته و به عنوان کارمند برگزیده انتخاب شد.

اجاقی

آقای هوشنگ اجاقی پرسنل درمانگاه تخصصی بیمارستان  سنگر خدمت را به جوانان واگزار نمود و باز نشست شد .

مسئول خدمات

 

 

مسئول خدمات

آقای انور رحیمی در دی ماه سال 1393 به عنوان مسئول خدمات مرکز دکتر کرمانشاهی معرفی گردید ، پیش از این آقای بهزاد امینی این مسئولیت را به عهده داشت .