عکس دکتر ویسی
 

  
 

ریاست بیمارستان

دکترفریبا ویسی

متخصص کودکان ،فارق التحصیل از دانشگاه کرمانشاه .

مدت هفت سال ریاست بیمارستان حضرت رسول جوانرود .

یک سال پزشک اپیدمیولوزی مرکز بهداشت .

پنج سال ریاست بیمارستان معتضدی کرمانشاه .

     
 
ابلاغ
   مدیریت بیمارستان

دکتر علی محمدی

پزشک عمومی

مسئول مراکز بهداشتی درمانی فش کنگاور،قلعه شاهخانی وکوزران کرمانشاه

.مدت 4 سال پزشک خانواده .

حدود4سال مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان هرسین.

4سال مسئول واحد دارویی معاونت بهداشتی استان

مسئول برگزاری هفته سلامت سال های 94و95دانشگاه.

مسئول دبیرخانه دائمی هفته سلامت دانشگاه.

مسئول سندملی الکل دانشگاه درمعاونت بهداشتی،

نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه درشورای شهر کرمانشاه.

دریافت چندبارلوح سپاس وتشویقی ازدست روئسای دانشگاه ومعاونت های بهداشتی دانشگاه.

بعنوان مدیرودستگاه برترشهرستان هرسین درهفته دولت درجشنوار شهیدرجایی درسال1390 .