واحد آموزش به بیمار

مسئول واحد :  فیروزه  جهانپور

کارشناس پرستاری مرکزآموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

هر روز صبح در درمانگاه تخصصی مرکز

چرا بچه ها اروغ میزنند

واکسن