انواع گروه های آموزشی


1- گروه رزیدنتهای تخصصی کودکان .

2- گروه اینترنهای  کودکان .

3- گروه استاژرها .

4- گروه کارشناسی ارشد  : روان پرستاری .

5- گروه کارشناسان :  پرستاری - اتاق عمل - هوشبری - فوریتهای پزشکی - آزمایشگاه و رادیولوژی .

6- گروه کاردانی : فوریتهای پزشکی .