مسئول واحد :

دکتر حامد بیگدلی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )

متخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی همدان

فوق تخصص از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران .

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .

 

کارشناس واحد :

خانم فیروزه جهانپور  ( کارشناس پرستاری )

همکار آموزشی

مسئول آموزش به بیمار مرکز


بسمه تعالی

معرفی و شرح وظایف واحد

 

 

 شرح وظایف :

 

 برنامه ریزی آموزشی

 

1- مشارکت در استاندارد سازی برنامه های آموزشی با  EDC

2- مشاوره و هدایت اعضای  هیأت علمی در تدوین Course Plan  Lesson Plan, با همکاری و نظارت  EDC

3- پیگیری تدوین Course Plan Lesson Plan,

4- نظارت بر اجرای Course Plan Lesson Plan,

5- مشارکت در ارزشیابی فرمت مدون و اجرای Course Plan Lesson Plan, در گروه های آموزشی

6- مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس ( ……, Skill Lab )

7-انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

 

 ارزشیابی

1- مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی

2- مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیأت علمی

3- ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان ( آزمون OSCE و ..... )

4- انجام ارزیابی آزمونها ، مستند سازی نتایج و ارائه بازخورد به گروهها و EDC ( بر اساس چک لیست تدوین شده معین )

5-اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

 

 پژوهش در آموزش

 

1.         ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام طرحهای پژوهش در آموزش

2.        ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و نظارت EDC

3.       .مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

 

 

 

  رشد و بالندگی اعضای  هیأت علمی

 

1.        مشارکت در اجرای  نیاز سنجی کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی با EDC

2.       مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی اعضای هیأت علمی با EDC

3.        مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی با EDC

4.       مشارکت در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی با EDC