کارشناسان آموزش

کارشناسان آموزش شاغل در مرکز :

شهریار جهانمیر:

مدیریت آموزش و کارشناس مسئول دانشجویان گروه های  :پرستاری - فوریتهای پزشکی و دیگر گروه های پیرا پزشکی .


سید سوزان احمدی :

کارشناس مسئول گروه های : دستیاری - اینترنی و استاژری .


نسرین  قنبری :

کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان .