آموزش

 واحد آموزش مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

معاونت آموزشی : دکتر سید حمید رضا مرتضوی
دکتر مرتضوی

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

مدیر آموزش: شهریار جهانمیر

 - دادن امکانات رفاهی مانند رختکن – کمد – کتاب – اینترنت - کلاس آموزش و سالن کنفرانس به کلیه گروه های آموزشی.

- نظارت و هماهنگی گروه های مختلف آموزشی .

-نظارت برکلاسها و کارگاه های آموزشی .

- جمع آوری مستندات آموزشی و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان . 

 

- انجام کلیه امورات سمعی بصری و کمک آموزشی به همه گروههای آموزشی .

میلاد پیامبر

آموزش گروههای پرستاری ـ مامایی و پیرا پزشکی

مسئول واحد :  شهریار جهانمیر

پست سازمانی : کارشناس آموزش

خلاصه اقداماتی که در این واحد انجام میگردد:

 - زمانبندی کلاسها و برنامه ریزی کارگاه های آموزشی .

- کنترل ورود و خروج دانشجویان گروههای فوق .  
- کنترل ورود خروج مربیان گروههای فوق . 

- پیگیری و برنامه ریزی برنامه های آموزشی با دانشکده های مربوطه .

- تقسیم بندی گروهها در بخشهای مختلف . 

- دادن امکانات رفاهی مانند رختکن – کمد – کتاب – اینترنت - ...

 

نام بخش:آموزش گروه اطفال( پزشکان )

مسئول واحد: سیده سوزان احمدی

خلاصه ای از فعالیتهای واحد آموزش مرکزآموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی :

- تنظیم و ارسال لیست کشیک آنکالی اساتید – دستیاران- کارورزان – کارآموزان
- برنامه ریزی کلاسهای آموزشی دستیارن –کارورزان و درس تئوری کار آموزان
- برگزاری آزمون پایان بخش دستیاران –کارورزان-کارآموزان
- انجام امورات تصویب پروپوزال های دستیاران و دانشجویان پزشکی در گروه
- تنظیم صورتجلسه دفاع از پایان نامه دستیاران و دانشجویان
- برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی جهت دستیاران – کارورزان و.کارآموزان
- ارسال نمرات پایان بخش کلیه رده های آموزشی
- برنامه ریزی جهت شرکت اساتید در کلاسهای و کارگاههای آموزشی
- رسیدگی و انجام امورات نامه ها رسیده به گروه
- نظارت مستمر برتکمیل مستندات پرونده های مستندات پرونده های بیماران براساس چک لیست مصوب گروه
- حضور و غیاب و نظارت برنحوه حضور کلیه دستیاران – کارورزان و کارآموزان
- تنظیم وتدوین برنامه های آموزشی ماهیانه گروه و نظارت بر تشکیل آنها
- تدوین و برنامه ریزی برنامه های مدون سالانه از طرف مرکز توسعه مطالعات و توسعه علوم پزشکی
- گزارش عدم برگزاری برنامه آموزشی به دانشکده پزشکی
- همکاری در تنظیم وارسال نمرات گواهینامه و ارتقاء دستیارن و ارسال نمرات به دانشکده پزشکی

آموزش ضمن خدمت :

مسئول واحد : نسرین قنبری ( کارشناس ارشد پرستاری )

برنامه ریزی کلاس ها و کارگاه های آموزشی جهت پرسنل کادر دزمان .

پیگیری گواهی های آموزشی .

پیگیری گرفتن مجوزهای کارگاه های آموزشی نوع اول و دوم .

برگزاری کنفرانسهای درون بخشی .

پیگبری پخش کلیپها و فیلهای آموزشی از طریق سیستم سنترال تصویری مرکز .